НОМЕР НА ДОГОВОРА: BG2006/018-343.10.01-3.09

Република България
Министерство на труда и социалната политика
Изпълнителна Агенция по Програма ФАР
Национална Програма ФАР 2006
Програма  BG 2006/018-343.10.01 -
“Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския съюз. Отговорността за съдържанието на настоящия документ се носи единствено от „Меридиан 22” ООД и при никакви обстоятелства не може да се разглежда, че то изразява възгледите на Европейския съюз.

 
Наименование на проекта:

 

 

Модернизиране на материалната база и обучението на ЦПО към ЕТ "Интербизнес" за подготовка на кадри за туристическата индустрия на европейско ниво

 

начало на проекта: 01 декември 2008 г.
срок за изпълнение на проекта: 11 месеца.

 
 
 
    Последна актуализация 29 октомври 2009 г.