Професионален колеж по мениджмънт в туризма, ресторантьорството и хотелиерството "ИНТЕРБИЗНЕС"
 
 

гр. София, жк Младост 2, до бл. 227
Tel. +359 2 441 65 71

( + 359 2) 887 37 08

 

e-mail: interbusiness@ interbusiness-bg.net

 

УЧЕБЕН ПРОЦЕС

  • Специалности

Бързата социална, технологическа и икономическа промяна в Европа и света превръща ученето през целия живот в необходимост. Туризмът е приоритетен за България отрасъл с оглед на природните дадености и географското й разположение. Налице са   всички необходими ресурси за развитие на туризъм. За покриване на световните стандарти в тази област и за постигане на световно качество на туристическите услуги най-важен е човешкият фактор: добре подготвени теоретично и практически кадри, които да осъществяват всички заложени в стратегическите документи цели. Именно затова ръководството на Колежа избра да обучава в най-търсените за туристическата индустрия професии и специалности.

Специалности от професионално направление ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КЕТЕРИНГ:

Професия РЕСТОРАНТЬОР
Специалност ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО

Професия ХОТЕЛИЕР
Специалност ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО

 

Специалности от професионално направление Пътувания, туризъм и свободно време (предвиждат се за учебната 2013/2014)
Професия  Екскурзовод
Специалност     Организация на екскурзоводската дейност
Професия  Аниматор
Специалност Организация на аниматорската дейност

 

  • Учебни планове (вж. учебни планове)
  • Организация на учебния процес

Девизът на екипа на колеж “Интербизнес” е:
Вашето обучение е Вашата кариера!

Основна цел: Професионално обучение за успешна реализация в Европа и света!

Задачи за постигане на целта:

• Взаимодействие с академичната общност в България и Европа
• Прилагане на най-новите методи на обучение
• Обезпечаване със съвременни учебници и учебни материали
• Висококвалифицирани преподаватели – хабилитирани лица и доказани професионалисти в предприемачеството и мениджмънта на хотелиерството и ресторантьорството, в организацията на пътуванията, туризма и свободното време
• Изключителна подкрепа от реалния бизнес за ефективно практическо обучение
• Професионално развитие на колежаните по време на обучението им във висококатегорийни хотели и ресторанти
• Успешна социална реализация и конкурентоспособност на пазара на труда

Студентите се обучават в два потока

• Поток на български език
• Поток на английски език
и в три форми

  • дневна
  • задочна
  • самостоятелна

Учебните занятия ще се провеждат в ж.к. „Младост-2” (до бл. 227), в сграда на ЧУ „Меридиан 22” с тенденция за преместване в Парк хотел „Москва”, където са оборудвани учебни зали, компютърен кабинет и учебна кухня. Предоставят се всички необходими за преподаване и учене условия. Учебната практика по специалността се провежда в 4 и 5-звездни хотели и ресторанти в София, част от които са от световни хотелиерски вериги. Това дава възможност на нашите колежани да съчетаят теоретичната си с практическа подготовка и да придобият специфичния стандарт от знания, умения и по-широки компетенции.

Високото качество и развитието на образованието и обучението осъществяваме чрез непрекъснато обновяване на учебните програми, усъвършенстване на учебния процес, въвеждане на иновативни подходи при преподаване и проверка на усвоеното, привличане на високо квалифицирани университетски преподаватели и признати в областта си деятели на туризма.
Учебен план

Редовна форма - Хотелиер

 

Редовна форма - Ресторантьор

 

Задочна форма - Хотелиер

 

Задочна форма - Ресторантьор

 

 

 

© 2008. Интербизнес
Всички права запазени.

 
English Version