Професионален колеж по мениджмънт в туризма, ресторантьорството и хотелиерството "ИНТЕРБИЗНЕС"
 
 

гр. София, жк Младост 2, до бл. 227
Tel. +359 2 441 65 71

( + 359 2) 887 37 08

 

e-mail: interbusiness@ interbusiness-bg.net

Дипломиране

 

Успешно завършилите Колежа получават свидетел-

ство за четвърта степен на професионална квали-

фикация по професиите Ресторантьор, Хотелиер,

Аниматор и Екскурзовод.
При приключване на обучението си колежаните се

явяват на държавен изпит по теория и практика на

професията и специалността по утвърдени от

МОМН изпитни програми. Изпитът се провежда в

две части: по теория - писмен държавен изпит, и

по практика - защита на индивидуален тематичен

проект и разработка на индивидуална практическа

задача.
Четвъртата степен на професионална квалифика-

ция е официално признаване на професионалното

образование и обучение както на

пазара на труда, така и при продължаващо обра-

зование за квалификационна степен бакалавър

и магистър. Придобилите тази СПК могат да зае-

мат ръководни позиции в туристически предприя-

тия и успешно да прилагат наученото. Колежаните,

обучавани на английски език, могат да защитят и

„Швейцарска диплома по операционен

мениджмънт в хотелиерството”

 

Държавен изпит

Официално връчване на дипломите

© 2008. Интербизнес
Всички права запазени.

 
English Version